Tin tức nổi bật

Sự kiện mới nhất

Ấn phẩm nổi bật

Why adaptation falters: principles for climate change adaptation policy assessment in Vietnam

Nguyễn Minh Quang*, Nozomi Kawarazuka, Nguyễn Phạm Ngọc Thiện**, Nguyễn Hoài Thu**, Lê Minh Hiếu**, Trần Thị Minh Thơ**, Huỳnh Thị Ngọc Thoa**
International Journal of Climate Change Strategies and Management, (2024): 16(1)
DOI: 10.1108/IJCCSM-05-2023-0063
* Đồng sáng lập MEF
** Cán bộ nghiên cứu MEF

Recognition that not every climate adaptation policy is a good one has shifted attention to new tools and methods to measure the adequacy and effectiveness of adaptation policies. This study aims to propose and apply and applies an innovative adaptation policy assessment framework to identify the extent to which climate adaptation policies in Vietnam exhibit conditions that are likely to ensure a sufficient, credible and effective adaptation...

XEM THÊM

Determinants of farmers’ adoption of adaptation measures in carbon-intensive agricultural areas: A case study in An Giang province, Vietnam

Nguyễn Minh Quang*, Nguyễn Phạm Ngọc Thiện**, Nguyễn Hoài Thu**, Huỳnh Thị Ngọc Thoa**, Trần Thị Minh Thơ**, Lê Minh Hiếu**, Đặng Quang Thịnh
Cogent Social Sciences (2023): 9(2)
DOI: 10.1080/23311886.2023.2262769
* Đồng sáng lập MEF
** Cán bộ nghiên cứu MEF

This paper seeks to address this gap by scrutinizing critical determinants of farmers’ adaptation action in agriculturally rich An Giang province, where climate change impacts are generally less evident. Intense crop cultivation in the province involves the liberal use of fertilizers, crop-residue burning, frequent tilling, and other harmful farming practices that release carbon...

Xem thêm

Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn và hiệu quả trong hoạt động thực địa của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Nguyễn Minh Quang*, Quách Thị Lan Phượng, Lê Minh Hiếu**, Nguyễn Phạm Ngọc Thiện** 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, ngày 15/11/2023
DOI: 10.15625/2615-8957/12311112
* Đồng sáng lập MEF
** Cán bộ nghiên cứu MEF

Hoạt động thực địa là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo, giúp sinh viên phát triển kĩ năng chuyên môn và năng lực hội nhập mà UNESCO định nghĩa cho công dân thế kỉ XXI. Tuy nhiên, khả năng tham gia và hiệu quả của hoạt động thực địa thường khác biệt và không bình đẳng giữa các sinh viên. Nghiên cứu này nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thực địa của sinh viên nhằm lí giải cho vấn đề trên. Kết quả khảo sát 204 sinh viên Trường Đại học Cần Thơ cho thấy, 4 trong 12 yếu tố có ảnh hưởng đến tính an toàn và hiệu quả trong hoạt động thực địa, gồm: “Chính sách của nhà trường” (mean = 4,21), “Bối cảnh địa lí” (mean = 4,00), “Bối cảnh xã hội” (mean = 4,09) và “Sức khỏe” (mean = 4,36)...

Xem thêm

Mô hình đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và gợi ý cho Việt Nam

Lê Minh Hiếu**, Nguyễn Minh Quang*
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 21/06/2023
* Đồng sáng lập MEF
** Cán bộ nghiên cứu MEF

Để phát triển và hội nhập, sản xuất nông nghiệp cần phải có sự đổi mới sáng tạo trong quy trình sản xuất, tổ chức sản xuất, kết nối thị trường để nâng cao giá trị của sản phẩm. Từ thực tiễn nghiên cứu về một số mô hình đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp điển hình, các tác giả cho rằng, việc chuyển đổi mô hình sản xuất đòi hỏi phải nghiên cứu thận trọng để đảm bảo việc áp dụng các giải pháp phù hợp với thực tiễn của các địa phương, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long - nơi đang hứng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu...

XEM THÊM